naglowek
 
   

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

IX  KONFERENCJI  NAUKOWO-TECHNICZNEJ
„Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych”
ZIELONA GÓRA, 21-23 marca 2018 r.

 

21.III.2018 (Środa)

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW         (godz. 10.00 – 11.00, przed salą 213)

 

OTWARCIE KONFERENCJI        (godz. 11.00 – 11.45, sala 213)

Powitanie gości i uczestników:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

Otwarcie konferencji:

J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Wystąpienia okolicznościowe:

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inż. Środ. dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Wystąpienia zaproszonych gości:

Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

PRZERWA NA KAWĘ    godz. 11.45 - 12.00
SESJA REFERATÓW PROBLEMOWYCH 


Sesja I – Sesja referatów problemowych
21.III.2018 r. godz.12.00 – 13.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
Prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI

Referaty

1

Prof. dr hab. inż. arch.
Andrzej KADŁUCZKA

Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie

2

Prof. dr hab. inż.
Jerzy HOŁA

Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia wybrane problemy

3

Dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

Figura Chrystusa Króla Wszechświata – budowa i remont

 

PRZERWA NA OBIAD   godz. 13.00 – 14.00

ZBIÓRKA PRZED BUDYNKIEM A-8,     godz. 14.00
WYJAZD AUTOKAREM

 

ZWIEDZANIE FIGURY CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
w Świebodzinie, godz. 14.30 – 15.00

 

ZWIEDZANIE ZESPOŁU KLASZTORNEGO OPACTWA POCYSTERSKIEGO W GOŚCIKOWIE-PARADYŻU
godz. 15.30 – 16.30

 

WYJAZDOWA SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH

Sesja II – Konserwatorskie problemy renowacji budynków
21.III.2018 r, godz.16.30-18.00

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO

Referaty

1

Marcin KOZARZEWSKI

Renowacja wnętrza kościoła pocysterskiego w Gościkowie – Paradyżu

2

Wanda KONONOWICZ

Ilona PISERA

Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

3

Tomasz BŁASZCZYŃSKI Wojciech SOKOŁOWSKI

Renowacja pałacu wdowiego w Żaganiu

4

Barbara MISZTAL

Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

5

Filip TOMASZEWSKI
Bartosz M. WALCZAK

Łęczyckie wiatraki - inicjatywy konserwatorskie z lat 2006 - 2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie

SPOTKANIE WIECZORNE
21.III.2018 r.    godz. 20.00

UROCZYSTA KOLACJA W PALMIARNI

22.III.2018 (Czwartek)

 SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja III – Konstrukcyjno-materiałowe problemy renowacji budynków
22.III.2018r,  godz.9.00-10.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Romuald ORŁOWICZ
Dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ

Referaty

1

Piotr ALAWDIN
Viktoryia PETRUSEVICH

Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych

2

Wiaczesław KOŃKOW

The environmental control indoors with application of moisture-regulating plasters

3

Anna JÓŹWIK

Szkło konstrukcyjne w modernizacji obiektów zabytkowych

4

Gerard BRYŚ
Mikołaj KŁAPOĆ

Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja IV – Modernizacja obszarów zabudowanych
22.III.2018r,  godz.9.00-10.00, sala 115

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG
dr hab. inż. arch. Sławomir ŁOTYSZ, prof. PAN

Referaty

1

Beata MAJERSKA-PALUBICKA

Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

2

Wojciech ECKERT

Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa

3

Renata JÓŹWIK

Problem urbanistycznej restrukturyzacji poprzemysłowego obszaru Kings Cross w Londynie

4

Józef WŁOSEK

Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym

PRZERWA NA KAWĘ    godz. 10.00 – 10.30

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja V – Technologiczno-organizacyjne problemy renowacji budynków
22.III.2018r,  godz.10.30-12.00, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr
Dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

Referaty

1

Anna SOBOTKA
Joanna SAGAN Magdalena GICALA

Koncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju

2

Grzegorz ŚLADOWSKI

Potencjał aplikacyjny modeli sieciowych o strukturze niezdeterminowanej na potrzeby planowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych 

3

Bohdan STAWISKI
Tomasz KANIA

Wymagania normowe i częste stany awaryjne wewnętrznych przegród niekonstrukcyjnych w nowych budynkach

4

Wojciech DROZD

Współcześnie stosowane metody osuszania murów. Porównanie techniczno – kosztowe

5

Barbara KSIT
Krzysztof TABIŚ

Poprawna diagnostyka budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji

6

Bartłomiej MONCZYŃSKI
Natalia RZESZOWSKA

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja VI – Rewitalizacja obszarów miejskich
22.III.2018r,  godz. 10.30-12.00, sala 115

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Hanna MICHALAK
Prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni BAĆ

Referaty

1

Tadeusz BILIŃSKI

Kryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich

2

Lidia GRZEGORCZYK Tomasz BŁASZCZYŃSKI

Eko-miasto – scenariusze rozwoju.

3

Adam WYSOKOWSKI Weronika TUREK
Kazimierz ŁATWIŃSKI

Prace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego

4

Alena KONONOWICZ

Przykłady modernizacji historycznych osiedli na obrzeżach Wrocławia – szanse i zagrożenia

5

Anna OSTAŃSKA

Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych

6

Jerzy CYBIS

Typologia układów mieszkaniowych Górnego Śląska w latach 1848-2013 archetypy i ich elastyczność modernizacyjna

PRZERWA NA KAWĘ     godz. 12.00 – 12.30

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja VII – Techniczne problemy renowacji budynków
22.III.2018r,  godz.12.30-14.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA
Dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ

Referaty

1

Leonard RUNKIEWICZ

Badania i oceny żelbetowych sprężonych dźwigarów dachowych w obiektach eksploatowanych

2

Kazimierz CZAPLIŃSKI
Andrzej CZEMPLIK
Daniel CZEREK

Iglica Wrocławska – wybrane zagadnienia z budowy i okresowego układania na poziomie terenu dla przeprowadzenia robót konserwacyjnych

3

Jakub MARCINOWSKI

Wpływ zmiany temperatury na rozkład naprężeń w powłoce naprawianej i w cienkiej warstwie naprawczej

4

Romuald ORŁOWICZ
Rafał NOWAK

Wpływ lunet na stan naprężeń sklepień kolebkowych historycznych budynków

5

Tomasz BŁASZCZYŃSKI
Bogumił KLIMASZEWSKI

Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.
Wodoszczelność iniekcji gruntowych

6

Anna HOŁA,
Łukasz SADOWSKI
Jacek SZYMANOWSKI

Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego

PRZERWA NA OBIAD godz. 14.00 – 15.00

SESJA WSPÓŁPRACY IZBY BUDOWNICTWA Z WYDZIAŁEM


Sesja VIII – Współpraca WBAIS UZ z LOIIB
22.III.2018r,  godz.15.00-15.30, sala 213

Przewodniczący

dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ  - Prodziekan WBAIS
mgr inż. Andrzej CEGIELNIK                          - Przewodniczący LOIIB

PREZENTACJA FIRMY,  godz. 15.30-16.00

AQUAPOL

PREZENTACJA FIRMY,  godz. 16.00-16.30

BASF

PREZENTACJA FIRMY,  godz. 16.30-17.00

Firma XELLA

SESJA PLAKATOWA  godz. 17.00 – 17.30 – parter

RAZEM  Z  PRZERWĄ  NA KAWĘ godz. 17.00 – 17.30 – parter

SESJA PLAKATOWA


Sesja IX – Renowacja budynków – problemy architektoniczno-budowlane
22.III.2018r,  godz.17.00-17.30, przestrzeń korytarza na parterze

Przewodniczący

Dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
Prof. dr hab. inż. Jerzy JASICZAK

PLAKATY

1

  1. ALSABRY

Kamil ŁASKAWIEC

Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

2

T. BŁASZCZYŃSKI, B. KLIMASZEWSKI

Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.
Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt

3

Paweł BŁAŻEJEWSKI

Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych

4

HannaBORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA
Alicja MACIEJKO

Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

5

E. GROCHOWSKA
Joanna KALISZUK

Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych

6

Artur JUSZCZYK

Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej

7

Justyna KLESZCZ
Piotr KMIECIK

Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym

8

Jacek KORENTZ

Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych

9

Emilia KUCHARCZYK

Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji przedsięwzięć renowacyjnych obiektów zabytkowych

10

Janusz LASKOWSKI
Marek DANKOWSKI

Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy

11

Sławomir ŁOTYSZ

Rzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny

12

Robert MASZTALSKI
Marcin MICHALSKI

Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

11

Beata NOWOGOŃSKA

Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych

13

Piotr SOBIERAJEWICZ

Problematyka prac renowacyjnych związanych z posadzką kościoła w Bukówcu Górnym

14

Krystyna URBAŃSKA
Paweł URBAŃSKI

Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

15

Paweł ŻWIREK

Wybrane zagadnienia stosowania okładzin perforowanych w renowacji obiektów

ZBIÓRKA PRZED PALMIARNIĄ     godz. 19.00   WYJAZD AUTOKAREM
ZWIEDZANIE SKANSENU ETNOGRAFICZNEGO W OCHLI   19.30
SPOTKANIE WIECZORNE W OCHLI godz. 20.00
KOLACJA INŻYNIERSKA
23.III.2018 (Piątek)

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja X – Modernizacje i adaptacje obiektów
23.III.2018r,  godz. 9.00-10.30, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Wiesław LIGĘZA, prof. PWSZ
Dr hab. inż. Bogusław WOJTYSZYN, prof. UZ

Referaty

1

Paweł PRZYBYSZ

Problemy konstrukcyjne przy renowacji budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 100-lecie istnienia Wydziału

2

Alicja MACIEJKO
HannaBORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA

Adaptacja Hali Targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie

3

Anna Agata WAGNER

Rewaloryzacja zabytkowego gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

4

Stanisław KAŃKA Teresa STRYSZEWSKA

Badania materiałowe jako wstęp do renowacji postindustrialnych kominów murowanych

5

Katarzyna KOŚCIŃSKA-GRABOWSKA

Wybrane problemy remontu i rewaloryzacji gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

6

Monika BOGDANOWSKA

Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona i konserwacja

PRZERWA NA KAWĘ   godz. 10.30 – 11.00

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja XI – Diagnoza potrzeb renowacji
23.III.2018r, godz.11.00-12.00, sala 213

Przewodniczący

Dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI, prof. PP
Dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI prof. PP

Referaty

1

Aleksander OWERCZUK

Zabytkowa zabudowa drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu.

2

Maciej BARTOS
Tomasz WIEJA

Planowanie diagnostyki technicznej w procesie adaptacji antropogenicznych obiektów podziemnych

3

Bartosz MICHALAK

Międzyrzecki Rejon Umocniony – w oczekiwaniu na adaptacje i modernizacje

4

Marek DANKOWSKI
Artur JUSZCZYK

Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Sesja XII – Zakończenie konferencji
23.III.2018r, godz.12.00, sala 213

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
Dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ

PRZERWA NA OBIAD  godz. 12.30 – 13.30

UWAGA

Sekretariat Konferencji (obok sali 213) będzie do Państwa dyspozycji w terminach:
                        21.III.2018r    od godz. 10:00 do godz. 13:00
                        22.III.2018r    od godz.   9:00 do godz. 14:00
                        23.III.2018r    od godz.   9:00 do godz. 13:00

Nr telefonu sekretariatu Instytutu Budownictwa: 68 3282416