naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM V KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 

19. 03. 2009   czwartek
10.00   – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.45 OTWARCIE KONFERENCJI  -  ul. Szafrana 1,  budynek A8 sala 213
1.    Powitanie   Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
   Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Dziekan Wydz. Inż. Lądowej i Środowiska dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski
2.  WYSTĄPIENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY – mgr Piotr Styczeń
3. WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOT. RENOWACJI BUDYNKÓW
   – Roman Pikuła - Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 
  
11.45   –   13.00     SESJA I - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
cz. I - ul. Szafrana 1
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
   dr hab. inż., prof. PP Andrzej Skarzyński
1.  *   prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska - Politechnika Poznańska, Instytut Rozwoju Miast
 WYBRANE PRZESŁANKI PODEJMOWANIA REWITALIZACJI W POLSKICH MIASTACH
2.  *   prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - Uniwersytet Zielonogórski
 ŚRODOWISKO NATURALNE A REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH
3.       dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska - Politechnika Krakowska
IDEE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ODNOWIE OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH
4.  *   prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonnenberg, dr inż. arch. Piotr Zierke – Politechnika Poznańska
 KREATYWNA REWITALIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH
 dr inż. Waldemar Affelt – Politechnika Gdańska
REWITALIZACJA NIEZRÓWNOWAŻONA: OD MINIMALIZMU DO PROWOKACJI
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm
13.00   –   13.20   Przerwa na kawę

13.20   –   15.00     SESJA II – MODERNIZACJA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - ul. Szafrana 1
Przewodniczący sesji    prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
    prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
1.  *   dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, dr inż. arch. Marcin Michalski - Politechnika Wrocławska
KIERUNKI MODERNIZACJI ŚRÓDMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABUDOWY AKADEMICKIEJ NA PRZYKŁADZIE CENTRALNEGO KAMPUSU POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
*   dr inż. arch. Jerzy Cibis, dr inż. arch. Wiesław Olejko - Politechnika Śląska
 BUDYNKI PLOMBOWE UZUPEŁNIAJĄCE ZABUDOWĘ ŚRÓDMIEJSKĄ JAKO ELEMENT REWITALIZACJI OBSZARÓW CENTRÓW MIAST
3.  dr inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska
 METODY REWITALIZACJI TKANKI MIEJSKIEJ, ANALIZA W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ
4.  *   dr Dariusz Pęchorzewski - Szczecińskie Centrum Renowacyjne
 UWARUNKOWANIA PRAWNO - EKONOMICZNE REALIZACJI RENOWACJI CZĘŚCI KWARTAŁU 21 ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA W KONTEKŚCIE LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5.  *   dr inż. arch. Tomasz Wagner - Politechnika Śląska
KONCEPCJA MODERNIZACJI I REWALORYZACJI ZABUDOWY PATRONACKIEJ HUTY DONNERSMARCK W ZABRZU
6.       dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska - Politechnika Wrocławska
MODERNIZACJA ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z WIELKIEJ PŁYTY
7.  *   dr inż. arch. Anna Ostańska - Politechnika Lubelska
 BADANIA SPOŁECZNE PRZYCZYNKIEM DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI OSIEDLI Z BUDYNKAMI PREFABRYKOWANYMI
8.  mgr inż. Andrzej Kroner, prof. dr hab. inż. Lech Rudziński - Politechnika Świętokrzyska
  WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA REMONTÓW ŚRÓDMIEJSKICH KAMIENIC KIELC
9.  mgr inż. arch. Adam Bednarski - Politechnika Śląska
WYBRANE PROBLEMY MODERNIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z LAT 1919-1939 W GLIWICACH
10.  dr inż. arch. Marta Skiba, mgr inż. Anna Bazan - Krzywoszańska - Uniwersytet Zielonogórski
POTRZEBA  MODERNIZACJI STRUKTURY MIASTA JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY CYWILIZACYJNE. PRZYPADEK ŚWIEBODZINA
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm


15.00   -15.30   Przerwa - obiad


15.30   -16.00     Przejazd autokarem – prezentacja obiektów zmodernizowanych


16.30   -17.30    SESJA III - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
cz. II - ul. Licealna
Przewodniczący sesji  dr hab. inż., prof. UZ Jakub Marcinowski
 dr hab. inż. arch. prof. PWr Stanisław Januszewski
1.  *   prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Rektor UZ – Powitanie w Budynku Rektoratu
2.  *   prof. dr hab. inż. Janina Kopietz-Unger - Universität Karlsruhe
ODBUDOWA ZABYTKÓW W NIEMCZECH A POLITYKA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU MIAST. PRZYKŁADY STRATEGII ODBUDOWY HISTORYCZNEJ ZABUDOWY NA TLE OSIĄGNIĘĆ POLSKICH I KRYTERIÓW UNESCO
*   dr inż. Maria Deja - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW POWOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PROWADZONYCH W KOSZARACH OLSZTYŃSKICH
4.  dr inż. arch. Przemysław Biskupski – Politechnika Poznańska
 ZMIANY W POSTRZEGANIU FORM ARCHITEKTONICZNYCH I PRZESTRZENI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE MURÓW OBRONNYCH MIASTA POZNANIA
5.  *   dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska, dr inż. arch. Joanna Serdyńska - Politechnika Śląska
 PLACE KATOWIC: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA CZY ODSPOŁECZNA
6.  dr inż. arch. Radosław Barek – Politechnika Poznańska
ZAGOSPODAROWANIE POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ŚRÓDKI W POZNANIU WRAZ PROGRAMEM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM W PROCESIE REWITALIZACJI
7.  *   dr hab. inż., prof. UZ Andrzej Greinert, mgr inż. Róża Fruzińska - Uniwersytet Zielonogórski
 PRZEKSZTAŁCENIA PÓŁNOCNEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ ZIELONEJ GÓRY NA PRZESTRZENI DZIEJÓW WYZWANIEM PLANISTYCZNYM DNIA DZISIEJSZEGO
8.  dr inż. arch. Aldona Kożan, mgr inż. Paweł Pach - Politechnika Wrocławska
   PRZEOBRAŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WROCŁAWIA W PROCESIE REWITALIZACJI
Dyskusja
20.00   Kolacja - Spotkanie towarzyskie - Restauracja-Pub „Jeffersons”

 

9.00 –   11.00    SESJA IV – TECHNICZNE ASPEKTY RENOWACJI  - ul. Szafrana 1
Przewodniczący sesji   prof. dr hab. inż. Janina Kopietz-Unger
   prof. dr hab. inż. arch. Jan Konrad Stawiarski
1.  *   prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska
 STOSOWANIE JEDNOSTKOWE WYROBÓW BUDOWLANYCH PRZY REMONTACH I  MODERNIZACJACH OBIEKTÓW
*   prof. zw. dr inż. Kazimierz Czapliński, dr inż. Krzysztof Gawron - Politechnika Wrocławska
 ODBUDOWA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W KRZYŻOWEJ
3.  dr inż. Grzegorz Misztal - Uniwersytet Zielonogórski
 CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA RYNKU BUDOWLANEGO W POLSCE
4.  *   dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski - Uniwersytet Zielonogórski
ODPORNOŚĆ DYNAMICZNA SKLEPIEŃ CEGLANYCH NA DRGANIA PODŁOŻA WYWOŁANE EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ
5.  dr inż. Elżbieta Grochowska, prof. zw. dr hab. inż. Antoni Matysiak - Uniwersytet Zielonogórski
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZNISZCZENIEM ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOŻUCHOWIE
6.  dr inż. Beata Nowogońska - Uniwersytet Zielonogórski
 DIAGNOSTYKA ODKSZTAŁCEŃ KONSTRUKCJI MUROWYCH XVIII-WIECZNEJ KAMIENICY W KOŻUCHOWIE
 mgr inż. Bartłomiej Monczyński - Politechnika Poznańska
PRZECIWWILGOCIOWE WTÓRNE IZOLACJE POZIOME – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY
8.  dr inż. Wojciech Eckert - Uniwersytet Zielonogórski
 ADAPTACJA BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH NA MIESZKANIA. WYZWANIE DLA ARCHITEKTA CZY KONSTRUKTORA?
9.   doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć, dr inż. Gerard Bryś, mgr inż. Artur Frątczak - UZ
RENOWACJA WIĘŹBY  DACHOWEJ KOŚCIOŁA NMPW W KOPANICY. PROBLEMY TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE, KONSERWATORSKIE
10.  *   mgr inż. arch. Dominik Mączyński - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ NAD POŁUDNIOWYM SKRZYDŁEM ZAMKU W OLSZTYNIE - UKŁAD HISTORYCZNEJ KONSTRUKCJI, CHEMICZNA KOROZJA DREWNA
11.  dr inż. Jacek Ścigało - Politechnika Poznańska
 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ DUŻEJ AULI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
12.  *   dr hab. inż. prof. PWr  Stanisław Januszewski – Politechnika Wrocławska
ARCHEOLOGIA PRZEMYSŁOWA. ŻELBET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
13.       prof. dr hab. inż. Lech Rudziński, mgr inż. Andrzej Kroner - Politechnika Świętokrzyska
  WPŁYW ZAWILGOCENIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ I ODKSZTAŁCALNOŚĆ DREWNA
14.  dr inż. Jacek Korentz - Uniwersytet Zielonogórski
 EFEKTYWNOŚĆ TECHNIK WZMACNIANIA BELEK ŻELBETOWYCH
15.    mgr inż. Michał Ćwikała, mgr inż. Arkadiusz Rojna - Uniwersytet Zielonogórski
REKONSTRUKCJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA PRZYKŁADZIE UL. PIŁSUDSKIEGO W SŁUBICACH
16.       mgr inż. Zbigniew Augustyniak - PZITB
PROBLEMY UTRZYMANIA KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU WAŁECKIEGO
17.    mgr inż. Artur Frątczak, dr inż. Gerard Bryś - Uniwersytet Zielonogórski
KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY REMONTU BUDYNKU CEGIELNI W RADOWICACH  
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm
11.00   –   11.30    Przerwa na kawę

11.30   –   14.00   SESJA V - RENOWACJE I ADAPTACJE- ul. Szafrana 1
 Przewodniczący sesji    prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński
 dr hab. inż., prof. UZ Jacek Przybylski

*   prof. dr hab. inż. Wanda Kononowicz - Politechnika Wrocławska
PROBLEMY DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO ERNASTA MAYA Z OKRESU WROCŁAWSKIEGO (1919-1925)
2.  *   prof. zw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, Dariusz Masły - Politechnika Śląska
 OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO JAKO WSPARCIE W PROCESIE ADAPTACJI BUDYNKÓW DO FUNKCJI BIUROWYCH
3.  dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło-Kołaczyk - Politechnika Wrocławska
ARCHITEKTONICZNE METAMORFOZY DAWNEGO „SCHAUSPIELHAUS”, OBECNIE TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU
4.  *   dr inż. arch. Paweł Maryńczuk - Politechnika Śląska
 ARCHITEKTONICZNE PROBLEMY  W ZABYTKACH ARCHITEKTURY NA PRZYKŁADZIE  PRZEBUDOWY BUDYNKU FILHARMONII OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU
5.*dr inż. arch. Jakub Czarnecki - Politechnika Śląska
 MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA KINOTEATRU X W GLIWICACH
6.       mgr inż. arch. Paweł Pach, dr inż. arch. Aldona Kożan - Politechnika Wrocławska
 LOFTY – MIESZKANIA W FABRYCE SZANSĄ NA „DRUGIE ŻYCIE” OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH
7.  mgr inż. arch. Paweł Kochański - Uniwersytet Zielonogórski
 REWITALIZACJA BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE DAWNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański - Uniwersytet Przyrodniczy
 PRZYKŁADOWA REWITALIZACJA DAWNEJ FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ W WALIMIU
9.  mgr Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 DAWNY KOŚCIÓŁ KALWIŃSKI W SULECHOWIE - ZABYTEK POSAKRALNY W NOWEJ FUNKCJI
10.  *   dr inż. arch. Aleksander Owerczuk - Politechnika Białostocka
 PRZEKSZTAŁCENIA CERKWI NA PÓŁNOCNYM PODLASIU W KONTEKŚCIE ZACHOWANIA ICH WARTOŚCI ZABYTKOWYCH
11.  dr inż. arch. Sławomir Łotysz - Uniwersytet Zielonogórski
 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO. PRZYKŁADY Z USA
12.  ing. Bernadetta Schaeffer - Technische Universität Berlin
 „ODBUDOWA WSI POLSKIEJ” TEORIA I PRAKTYKA W DWUDZIESTYM WIEKU
13.   mgr inż. Grzegorz Wysocki - Politechnika Poznańska
ADAPTACJA ZABYTKOWEJ ZABUDOWY FOLWARKU W CHORZEMINIE NA ZAPLECZE PRODUKCYJNO-SPOŻYWCZE - OBIEKTY ZDEGRADOWANE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00   –   14.30   -Przerwa  - obiad   * - referaty przewidziane do wygłoszenia