naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM II KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 

16. 03. 2006 czwartek

9.00 - 11.00 - Rejestracja uczestników

11.00 - 11.30 - OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie, przedstawienie gości - prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Dyrektor Instytutu Budownictwa

11.30 - 13.30 - SESJA Ia - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. I
Przewodniczący sesji - prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, dr Andreas Billert

1. * mgr inż. Piotr Styczeń - Sekretarz Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
2. * mgr inż. arch Edyta Wojtowicz - UM Głogów - Odbudowa Starego Miasta w Głogowie
3. * mgr Elżbieta Szotkowska - Szczecin - Renowacja XIX wiecznej zabudowy mieszkalnej Centrum Szczecina
4. * prof. dr hab. Janina Kopietz- Unger - Universität Karlsruhe - Rewitalizacja Centrum i strategia rozwoju miasta Ahlen

Dyskusja


13.30 - 14.30 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

14.30 - 16.00 - SESJA Ib - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. II
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. Janina Kopietz-Unger, prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

1. * prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - UZ - Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego
2. * prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz - Politechnika Wrocławska - Z problemów rewaloryzacji wrocławskich osiedli mieszkaniowych okresu modernizmu
3. * dr Andreas Billert - Europa-Universität Viadrina - Współczesne problemy rozwoju i rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji - nowy instrument dla zintegrowanego planowania i wdrażania rozwoju i rewitalizacji miast
4. * prof. dr hab. Alicja Kuczyńska -UWr, prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński -UZ - Etyczne aspekty planowania dróg i ulic w obszarach zabudowanych
5. dr inż. Wojciech Eckert - UZ - Kształt przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze - potrzeba zachowania czy konieczność modernizacji
6. * doc. dr inż. Marian Krzysztofiak - PZITB - Rewaloryzacja w budownictwie, architekturze i urbanistyce
7. * mgr Barbara Bielinis-Kopeć - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Problematyka rewitalizacji miast na przykładzie Zielonej Góry w aspekcie zagadnień konserwatorskich
8. * mgr inż. arch. Katarzyna Gryniewicz, prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz - Politechnika Wrocławska - Próba rewaloryzacji Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu
9. * dr inż. arch. Marta Skiba - UZ- Nabrzeża miast lubuskich: walory i degradacje krajobrazu
10. mgr inż. arch. Paweł Kochański - UZ- Specyfika i znaczenie ulicy Reja w rozwoju przestrzennym Zielonej Góry w XX wieku

Dyskusja


16.00 - 16.30 Wystąpienia promocyjne firm

16.30 - 17.00 Przerwa na kawę

17.00 - 18.30 - SESJA II - RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, dr hab. Krzysztof Skalski

1. * prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, mgr Maria Thiel - Instytut Rozwoju Miast - Adaptacje i modernizacje budynków - sposoby pozyskiwania mieszkań socjalnych w gminach
2. * dr inż. arch. Renata Gubańska - Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Zanikanie zabudowy folwarcznej na przykładzie zespołu w Nowym Dworze
3. * dr inż. arch. Elżbieta Raszeja dr inż. arch. Gabriela Klause - Politechnika Poznańska - Zagroda Olęderska w Nowej Borui jako element krajobrazu kulturowego i zabytek do renowacji
4. * dr Bożena Grzegorczyk - Uniwersytet M. Kopernika Toruń - Modernizacje opery wrocławskiej w stuleciu XIX i XX wieku. Problem przeobrażeń programu ikonograficznego
5. Artur Maliszewski, dr inż. Beata Nowogońska UZ - Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny
6. dr inż. arch. Jerzy Cibis, dr inż. arch. Wiesław Olejko - Politechnika Śląska w Gliwicach - Nowe funkcje w środowisku po przemysłowym - możliwości adaptacji na cele mieszkaniowe
7. * dr Jadwiga Urbanik - Politechnika Wrocławska - Rewaloryzacja wrocławskiego budynku hotelowego Hansa Scharouna z 1929 roku (osiedle wystawy WUWA)
8. dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański - Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Kompozycja przestrzenna dawnego założenia pałacowo-folwarcznego w Cerkwicy
9. mgr inż. Andrzej Kroner, prof. dr hab. inż. Lech Rudziński - Politechnika Świętokrzyska - Organizacja procesów napraw i utrzymania elementów konstrukcyjnych w budynkach z początku XX wieku

Dyskusja


18.30 - 18.45 - Wystąpienia promocyjne firm


20.00 - Spotkanie towarzyskie - Restauracja "Jeffersons"

9.00 - 10.30 - SESJA III a - PROBLEMY TECHNICZNE W RENOWACJI
Przewodniczący sesji - prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński, prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski

1. * prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz- ITB - Wymagania środowiskowe przy renowacjach i modernizacjach obiektów budowlanych
2. * mgr inż. Monika Gładki - Politechnika Świętokrzyska - Naprawa zabytkowych obiektów murowanych w świetle obowiązujących przepisów
3. * dr inż. arch. Radosław Barek - Politechnika Poznańska - Społeczne aspekty renowacji domów szachulcowych na Pomorzu Zachodnim
4. * dr inż. arch. Sławomir Łotysz - UZ - Przemieszczanie budowli: instrument przydatny nie tylko w konserwacji zabytków
5. * dr Dariusz Pęchorzewski - Szczecińskie Centrum Renowacyjne - Rewitalizacja XIX-wiecznej zabudowy mieszkaniowej Śródmieścia Szczecina na przykł. działań Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego
6. dr inż. Beata Nowogońska UZ, prof. dr hab. inż. Andrzej Skarzyński Politechnika Poznańska - Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu
7. * mgr inż. Beata Klimek - Politechnika Lubelska - Czynniki powodujące zniszczenia zabytkowych dekoracji stiukowych
8. * dr inż. Włodzimierz Łęcki - PZITB - Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu
9. mgr inż. Artur Frątczak - UZ - Badania techniczno-konserwatorskie więźby dachowej ratusza w Zielonej Górze na potrzeby adaptacji poddasza na cele użytkowe
10. dr inż. Gerard Bryś, doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć - UZ - Możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów sakralnych na przykładzie kościoła ewangelickiego w Letnicy

Dyskusja
10.30 - 11.00 - Wystąpienia promocyjne firm
11.00 - 11.15 - Przerwa na kawę
11.15 - 11.30 - Wręczenie nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe

11.30 - 13.00 - SESJA III b - PROBLEMY TECHNICZNE W RENOWACJI
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. dr hab. inż. Andrzej Skarzyński,

1. * prof. zw. dr inż. Kazimierz Czapliński - Politechnika Wrocławska - Problemy wzmocnienia auli w ówczesnej WSI w Zielonej Górze
2. mgr inż. Bożena Kuczma, prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski - UZ- Wybrane aspekty stosowania nowoczesnej galanterii betonowej przy modernizacji obszarów zabudowanych
3. * dr inż. Krzysztof Śliwka - Politechnika Szczecińska - Wzmacnianie elementów konstrukcyjnych w obiektach modernizowanych
4. * dr inż. Jerzy Kampioni, mgr inż. Piotr Frąszczak - Politechnika Poznańska - Zmiana konstrukcji dolnych kondygnacji istniejącego budynku dla potrzeb adaptacji
5. * mgr inż. Krzysztof Skibniewski, mgr inż. Maciej Trochonowicz - Politechnika Lubelska - Skuteczność osuszania murów metodami nieinwazyjnymi - analiza wybranych przykładów
6. dr inż. Grzegorz Misztal - UZ - Ewolucja budynków i zespołów budynków wzniesionych z "wielkiej płyty"
7. * mgr inż. arch. Joanna Kaszuba - Politechnika Poznańska - Systematyzacja wad elewacji przy docieplaniu budynków
8. * dr inż. Marek Dankowski, mgr inż. Artur Frątczak - UZ - Problematyka technicznego utrzymania budynków wykonanych z bloczków z żużli metalurgicznych
9. dr inż. Jerzy Kampioni, dr inż. Jacek Ścigało - Politechnika Poznańska - Modernizacja konstrukcji oficyny pałacowej w Ciążeniu
10. dr inż. Marek Dankowski, mgr inż. Katarzyna Rudkiewicz - UZ - Wybrane uwagi na temat konieczności poprawy jakości zdrowotnej mikrośrodowiska w budynkach kwalifikowanych do remontu
11. * dr inż. Tomasz Nicer - Politechnika Lubelska - Przebudowa i adaptacja budynków poprzemysłowych - problemy techniczne na przykładzie obiektu w Lublinie
12. mgr inż. Katarzyna Rudkiewicz - UZ - Problemy kształtowania mikrośrodowiska pomieszczeń w modernizowanych budynkach ze szczególnym uwzględnieniem radioaktywności
13. mgr Danuta Nawrocka - Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - Zaprawy budowlane znad Morza Martwego i Jeziora Galilejskiego na tle budowy geologicznej. Petrografia a problemy renowacji
14. mgr Małgorzata Mrozek - Wysocka- Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu - Materiał budowlany grecko-rzymskiego miasta w Egipcie ("Marina") - stan zachowania oraz sposoby restauracji obiektów zabytkowych


Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.


13.00 - 13.30 - Wystąpienia promocyjne firm

13.30 - 14.30 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

* - referaty przewidziane do wygłoszenia